Tannlegepraksis til salgs - Ytre Enebakk

Modul Praksis til salgs Ytre Enebakk

Tannlegebarometeret 2014

        2014

 

Om TannlegeBarometeret:

 TannlegeBarometeret (TB) undersøker norske tannlegers syn på bransjen i dag (status) samt forventninger til fremtiden. Undersøkelsen er gjennomført i august og september 2014. Nesten 300 tannleger har svart på undersøkelsen. TB er produsert som en "åpen under-søkelse", hvor invitasjon til deltakelse er distribuert gjennom annonser, nettsider og pr. mail til de fleste tannlegene i Norge. Svarene er avgitt konfidensielt via internett. Det er derfor ikke mulig å spore hvem (hvilke grupper) som har svart (ut over den informasjon om beliggenhet og størrelse som er en del av besvarelsen). Undersøkelsen er derfor beheftet med en viss statistisk usikkerhet. De svarene som gjengis i det følgende må derfor betraktes som veiledende og retningsgivende.

 

Hva tannlegene fortalte oss:

 Tannlegebarometeret 2014 viser at norske praksiseiere har et overraskende positivt syn på dagens situasjon og forventningene til fremtiden. Det forventes vekst "på alle fronter", med stor tro på organisk vekst. Et tydelig trekk kommer til syne som en forventning om at norske pasienter får bedre tannhelse og derved mindre behandlingsbehov (lavere omsetning pr. pasient). I kombinasjon med forventninger om vekst i omsetning, må dette bety en betydelig organisk vekst – det er nemlig kun få som ser for seg å "kjøpe" pasienter.

Videre ser vi at praksiseiere ser ut til å tro på at kostnadene til assistenttannleger skal falle i fremtiden. Dette står i kontrast til assistenttannlegenes besvarelser, som antyder forvent-ninger om enda bedre betingelser i fremtiden. Noe kan altså tyde på en motsetningsfylt fremtid på dette området – hvilket blir interessant å følge med på.

Og endelig: På spørsmål om hvordan bransjeforeningene representerer tannlegene, ser vi at praksiseiere i Norge gir Praksiseierforeningen SPA ganske god score, mens Den norske tann-legeforening scorer dårligst blant alle foreningene.

God leselyst!

 

Inntektssiden i praksisene

Inntektene i en tannlegepraksis defineres normalt som produktet av antall pasienter og gjennomsnittlig behandlingspris (omsetning pr. pasient), altså antall pasienter x pris. TB viser at:

Det forventes en vekst i pasientmassen. Over 90% av respondentene forventer stabilitet eller vekst i pasientmassen. Over 50% forventer vekst. Over 90% av disse tror veksten vil komme fra "naturlig vekst", altså organisk vekst. De (få) som forventer en reduksjon i pasientmassen antar at denne vil komme ved "naturlig avgang". Vi kan heller ikke andre steder i undersøkelsen se svar som tyder på vesentlige planer om kjøp og/eller salg av pasientportefølje.

Det er en tydelig forventning om redusert gjennomsnittlig behandlingshonorar pr. pasient, altså at det gjennomsnittlige behandlingsbehovet blir mindre hos pasientene. Dette bekreftes av mange tilbake-meldinger i åpne tekstfelt.

Nesten 70% av praksiseierne forventer å øke prisene tilsvarende eller mer enn den alminnelige pris-stigningen. Ingen forventer å redusere prisene!

Nesten 90% av praksiseierne forventer stabil eller økende omsetning! I kombinasjon med oven-stående faktorer må dette nødvendigvis bety at organisk vekst skal være betydelig.

Norske praksiseiere har fortalt om en svært positiv tro på omsetningen i praksisen. Det positive innslaget er så betydelig at man kan fristes til å spørre seg selv hvor veksten kan komme fra.

 

Kapasitet i praksisene

TB viser at det foreligger til dels betydelige planer om at utvide behandlingskapasiteten i norske praksiser:

 • Nesten 20% planlegger å utvide åpningstidene
 • Nesten 20% planlegger å øke praksisens areal
 • Nesten 40% planlegger å øke behandlerkapasiteten
 • Nesten 25% planlegger å utvide støttefunksjonene (sekretærkapasitet)
 • Ca. 14% planlegger å øke behandlerkapasiteten samtidig som åpningstidene økes, altså en kostnadseffektiv utnyttelse av produksjonsapparatet – bra!

Omtrent samme antall planlegger å øke behandlerkapasiteten innenfor eksisterende åpningstid – også bra!

Den positive forventningen til fremtidig omsetning gjenspeiles i en tro på utvidelse av kapasiteten i praksisen. Dette henger godt sammen. Det tyder på at det meste av planlagt kapasitetsøkning skal foregå uten større kapitalinvesteringer – hvilket er økonomisk fornuftig!

 

De største utfordringene i norske praksiser

På spørsmål om hva som er de største utfordringene med drift av praksis svarer praksiseierne ganske entydig at:

Kostnader anses som den største utfordringen. Her er det især kostnader til lønningen samt honorar til assistenttannleger som spesifiseres som utfordrende. Dette er neppe overraskende, da personalkostnader som regel er den største kostnaden i tjenesteytende bedrifter.

 

På de neste plassene over utfordringer med driften følger:

  • Konkurranse: Først og fremst fra andre (lokale) tannleger. Dernest oppleves konkurranse fra tannlegeturisme, konkurranse grunnet overetablering samt konkurranse fra lavpriskjeder. Her er svarene svært varierende med beliggenhet (by og land).

   Det spesifiseres i mange av svarene at pasientene oppleves som mindre lojale enn for 5-10 år siden.

  • Ledelsesmessige utfordringer.

 

Samarbeid

Praksiseiernes opplevelser av de personene de skal forholde seg til i det daglige:

Sekretærene. Eierne er generelt godt fornøyd med sine sekretærer. Det går igjen i undersøkelsen at sekretærene scorer høyere med erfaring og at "romslighet" overfor sekretærene besvares med positiv og god arbeidsinnsats.

Assistenttannlegene: Eierne er generelt godt fornøyd med assistenttannlegene.

Regnskapsfører: Eierne er generelt godt fornøyd med sine regnskapsførere.

Revisor: Eierne er generelt godt fornøyd med sin revisor.

 

Praksiseiers opplevelse av de bransjeorganisasjonene de skal forholde seg til i det daglige:

Tannlegene er mest tilfreds med Praksiseierforeningen SPA, spesialistforeningene samt kjede og øvrig "tilknyttet samarbeid". Denne gruppen har svært få misfornøyd eller lite fornøyd. Gruppen har også en stor andel svært fornøyd.

På de neste plassene kommer lokalforeningene. De som er minst fornøyd med sin lokalforening kommer fra Sørlandet, Østlandet (utenom Oslo) og Nord-Norge. Midt-Norge og Vestlandet har størst andel som er svært fornøyd. Oslo og Vestlandet har lavest andel lite fornøyd.

Den norske tannlegeforening er den organisasjonen som tannlegene er minst fornøyde med. Ca. halvdelen har krysset av for fornøyd, men andelen lite fornøyd og misfornøyd er stor (tilsammen 37%). Det er også her det er knyttet flest kommentarer til besvarelsen. Disse kommentarene går i hovedsak på liten slagkraft, lite engasjement, fungerer ikke i hht. egne vedtekter samt for stor interesse for DOT.

 

Fremtid som praksiseier

På spørsmål om fremtiden blir "bedre eller verre enn i dag", svarer praksiseierne:

 • 53% tror fremtiden blir like bra som i dag.
 • 38% tror fremtiden blir bedre enn i dag.
 • 12% tror fremtiden blir dårligere enn i dag.

 • 36% planlegger å eie praksisen frem til pensjonsalder.

 • 36% planlegger å selge praksisen før pensjonsalder, for deretter å arbeide som assistenttannlege i praksisen frem til pensjonsalder.
 • Ingen praksiseier har planer om kun å selge porteføljen.

Det ser ut til at norske praksiseiere ser lyst på fremtiden. Det er imidlertid klart flere i Oslo som tror fremtiden blir dårligere enn i dag. Dette ser ut til å henge sammen med overetablering i Oslo.

 

Fremtiden som assistenttannlege

På spørsmål om planer for fremtiden svarer et utvalg av assistenttannlegene:

 

 • 40% planlegger å drive egen praksis.
 • 28% planlegger å fortsette som assistenttannlege.
 • 11% planlegger å arbeide i DOT.
 • Et mindre antall planlegger å bli pensjonister.

 

 

 

 

TB bakside presentasjon

 

Tannlegebarometeret er et samarbeid mellom:  

LIC PEF Saga Regnskap og Saga Consult 2

Tannlegestatistikken 2019

Modul Tannlegestatistikken 2016 vs2

gutt viser tenner

Ord for dagen

Det beste argumentet mot demokratiet er en fem minutters samtale med gjennomsnittsvelgeren.
Winston Churchill